Stadgar för Svensk-Litauiska Riksföreningen

Antagna vid årsmöte 2000-03-18
med ändringar i § 1 antagna vid årsmöte 2005-03-12.
 
En Svensk-Litauisk förening grundades 1925, men dess verksamhet upphörde efter andra världskriget. Föreningen återuppstod 1990 för att stödja Litauens frihetskamp. Dessa stadgar är en revidering av grundstadgarna. 
 
§ 1   Ändamål
Svensk-Litauiska Riksföreningen är en oberoende partipolitiskt obunden och ideell organisation.
Riksföreningens uppgift är
·     att samla personer och organisationer med intresse för Litauen,
·     att genom upplysning väcka intresse för Litauen,
·     att främja Litauens sociala, ekonomiska och demokratiska utveckling samt
·     att verka för goda kontakter mellan Sverige och Litauen.
Riksföreningen samarbetar med den Litauisk-Svenska föreningen i Litauen.

§ 2   Organisation
Riksföreningen har följande organisation.
Föreningsmötet lägger fast principerna för verksamheten, fastställer årsavgift och budget, beviljar avgående styrelse ansvarsfrihet och väljer ordförande, styrelse, revisorer och valberedning.
Styrelsen verkställer årsmötets beslut och sköter föreningens löpande angelägenheter.
Lokala föreningar som ansluter sig till Riksföreningen får genom Riksföreningen information och kontaktnät och de kan genom Riksföreningen finna samarbetspartners för att genomföra större projekt. Lokala föreningar bestämmer själva inriktningen av sitt arbete och driver självständigt sin verksamhet.
För lokal förening rekommenderas av Riksföreningen fastställd normalstadga.

§ 3   Medlemskap
Riksföreningen är öppen för alla personer och organisationer som stöder föreningens ändamål och har erlagt av årsmötet fastställd avgift.
Direktmedlemskap erhåller person som söker medlemskap i Riksföreningen, som stöder föreningens ändamål och som erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift.
Lokalmedlemskap erhåller person som är medlem i lokal förening, som stöder Riksföreningens ändamål och som erlagt av årsmötet fastställd tilläggsavgift till Riksföreningen.
Organisationsmedlemskap erhåller den organisation (förening, företag eller myndighet) som stöder föreningens ändamål och har erlagt av årsmötet fastställd organisationsavgift.
När särskilda skäl föreligger kan medlem som motverkar föreningens ändamål uteslutas. Sådant beslut fattas av Riksföreningens styrelse.

§ 4   Föreningsmöte
Ordinarie och extra föreningsmöte
Ordinarie föreningsmöte, kallat årsmöte, skall hållas årligen senast under april månad. Tid och plats fastställs av styrelsen.
Extra föreningsmöte hålles då styrelsen finner att så erfordras eller då minst en fjärdedel av medlemmarna så skriftligen begär.
Kallelse och handlingar till föreningsmötet
Tid och plats för årsmöte skall beslutas minst fyra månader före mötet och tillkännages på lämpligt sätt, t.ex. på föreningens Webbplats.
Kallelse och föredragningslista skall tillställas alla röstberättigade medlemmar senast fyra veckor före mötet. Det kan ske genom annons i föreningens medlemstidskrift.
Motioner till årsmötet skall, för att kunna upptas till behandling, ha kommit in till styrelsen senast åtta veckor före årsmötet.
Styrelsens förslag, motioner, styrelsens yttranden över motionerna samt verksamhetsberättelsen skall finns tillgängliga hos ordföranden i de lokala föreningar som anslutit sig till Riksföreningen, samt hos ledamöterna i Riksföreningens styrelse senast en vecka före mötet.
Ärenden
Vid ordinarie årsmöte i Riksföreningen skall följande ärenden förekomma:
1.       Årsmötet öppnas
2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.       Val av två protokolljusterare
4.       Frågan om mötet behörigen utlysts
5.       Fastställande av föredragningslista
6.       Riksföreningens verksamhetsberättelse
7.       Kassarapport och revisionsberättelse
8.       Fråga om ansvarsfrihet
9.       Styrelsens förslag
10.    Motioner och styrelsens förslag med anledning av dessa
11.    Fastställande av medlemsavgift för nästföljande kalenderår för direktmedlemskap, sekundärmedlemskap och organisationsmedlemskap
12.    Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden intill nästa ordinarie årsmöte
13.    Val av för tiden intill nästa ordinarie årsmöte:
a)  ordförande för Riksföreningen och dess styrelse
b)  övriga ledamöter i Riksföreningens styrelse
c)  två revisorer och en revisorssuppleant
f)  tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
g)  övriga eventuellt förekommande val
14.    Frågor från medlemmarna till Riksföreningens styrelse
15.    Under årsmötet väckta frågor som årsmötet beslutar behandla
16.    Övrigt
17.    Årsmötet avslutas
Extra föreningsmöte får inte fatta beslut i annat ärende än vad som angivits i kallelsen.
Beslut vid föreningsmöte
Varje medlem (direktmedlem/lokalmedlem/organisationsmedlem) har en röst vid omröstning. En vid mötet närvarande person kan dock endast utöva rösträtt i en av dessa funktioner. Omröstning sker öppet. Rösträkning verkställs om någon så begär. Vid val skall sluten röstning verkställas om någon så begär.
Som årsmötets beslut gäller den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning sker. Vid val av ordförande för Riksföreningen krävs att hälften plus en av antalet röstberättigade är för förslaget. Vid stadgeändring eller då fråga är om upplösning av föreningen gäller särskilda krav på majoritet, se § 9 och § 10.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som ej finns medtaget i kallelsen till årsmötet kan det, om årsmötet så beslutar, tas upp till behandling, men inte till beslut.

§ 5   Styrelse
Styrelsen består av Riksföreningens ordförande samt minst sex och högst tolv övriga ordinarie ledamöter samt det antal suppleanter årsmötet beslutar.
Det åligger styrelsen särskilt
a)   att verkställa årsmötets beslut och att i övrigt ansvara för Riksföreningens löpande angelägenheter i enlighet med dessa stadgar årsmötets beslut,
b)   att sammankalla Riksföreningens årsmöte,
c)   att inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och redaktör för medlemsbladet,
d)   att upprätthålla kontakten med och mellan de lokala föreningarna, medlemsgrupper och/eller medlemsorganisationer, systerföreningen i Litauen och andra som arbetar med och för Litauen,
e)   att genom medlemsblad, webbplats eller på annat sätt informera samtliga medlemmar och andra intresserade om riksorganisationens verksamhet,
f)    att till årsmötet framlägga verksamhetsberättelse och kassarapport samt förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 3 ordinarie ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av de valda ledamöterna är närvarande eller deltar genom telefon- eller videokonferens. Styrelsens mening är den varom minst hälften av de närvarande ledamöterna är ense. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning gäller. Omröstning i styrelsen sker öppet. Styrelsen har rätt att tillfälligt eller ständigt adjungera ytterligare personer, vilka kan ges yttrande och förslagsrätt men ej rösträtt.

§ 6   Räkenskap och revision
Riksföreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och överlämnas tillsammans med Riksföreningens styrelses och dess arbetsutskotts protokoll till revisorerna senast den 1 mars. Revisorerna skall överlämna sin berättelse till Riksföreningens styrelse senast två veckor före ordinarie årsmöte.

§ 7   Valberedning
Valberedning består av tre personer vilka väljs av årsmötet. Vid val eftersträvas att varje år förrätta nyval av en ledamot, samt att båda könen är representerade. Årsmötet utser en av de tre till sammankallande.
Valberedningen skall inför varje årsmöte
a)   förbereda val av ordförande för årsmötet,
b)   förbereda val av ordförande för Riksföreningen,
c)   förbereda val av övriga ledamöter till styrelsen, varvid skall tillses att det bland de föreslagna finns villiga och lämpliga kandidater till posterna som vice ordförande, sekreterare, kassör och redaktör för medlemsbladet,
d)   förbereda övriga val som Riksföreningens årsmöte hänskjutit till valberedningen,
e)   förbereda val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Valberedningens förslag skall finnas tillgängligt senast sju dagar före årsmötet.

§ 8   Stadgeändring
För ändring av Riksföreningens stadgar erfordras antingen
·     beslut där hälften plus en av antalet röstberättigade är för förslaget vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett skall vara ett årsmöte, eller
·     beslut av med minst 2/3 majoritet av de röstberättigade vid ett årsmöte.

§ 9 Upplösning
I händelse av att Svensk-Litauiska Riksföreningen upplöses skall dess tillgångar realiseras och behållningen doneras till välgörande ändamål i Litauen.
För beslut om upplösning gäller samma regler som för stadgeändring, se föregående §.